Περιγραφή

Το έργο «Strengthening Involvement- Ενδυνάμωση της συμμετοχής» αποσκοπεί στην προώθηση της ανταλλαγής ενημέρωσης και ορθών πρακτικών με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/14 της ΕΕ καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ OBES και FAI CISl, αφενός, και των συνδικάτων από τις μικρές περιφερειακές χώρες της Νότιας Ευρώπης αφετέρου, με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας των μικρότερων χωρών της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος, Μάλτα).

Πιο αναλυτικά, οι γενικοί στόχοι του έργου «Strengthening Involvement- Ενδυνάμωση της συμμετοχής» είναι:

  • προώθηση της ανταλλαγής ενημέρωσης και ορθών πρακτικών με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/14 της ΕΕ
  • ενίσχυση της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης
  • προώθηση της διακρατικής συνεργασίας με εκπροσώπους των νέων κρατών- μελών
  • προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και των εκπροσώπων των εργοδοτών

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

  1. Να μελετήσει την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/14 ΕΕ στις εμπλεκόμενες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Μάλτα), να εντοπίσει προβλήματα και ορθές πρακτικές και να αντλήσει προτάσεις και συστάσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δικαιώματος στην ενημέρωση και διαβούλευση.
  2. Να αναπτύξει μελέτες περιπτώσεων και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο, που θα απευθύνεται σε εκπροσώπους των εργαζομένων.
  3. Να διοργανώσει μια σειρά διεθνικών και διμερών εργαστηρίων μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές ενημέρωσης και διαβούλευσης στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Μάλτα.
  4. Να διοργανώσει μια τελική διακρατική ημερίδα στην Ελλάδα, όπου θα προβληθεί η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία καθώς και πώς εφαρμόζεται στον ελληνικό κοινωνικό διάλογο σε περιόδους κρίσης.