Ενδυνάμωση της συμμετοχής των εκπροσώπων των εργαζομένων στην Ενημέρωση και Διαβούλευση

Το έργο «Strengthening Involvement- Ενδυνάμωση της συμμετοχής», που συγχρηματοδοτείται από τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της ΕΕ, στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρίας και ορθών πρακτικών με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/14 της ΕΕ και την ενίσχυση της συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ αφενός της ΟΒΕΣ (Ελλάδα) και της FAI CISL (Ιταλία) και αφετέρου εργατικών Συνομοσπονδιών από μικρές περιφερειακές χώρες της Νότιας Ευρώπης, με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας των μικρότερων χωρών της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος, Μάλτα).